Algemene Verkoopsvoorwaarden Motionmill BV

Versie van 15 juli 2020

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen (“Opdracht”) van producten en diensten (“Werk”) door Motionmill bv (“Motionmill”) voor de klant (“Klant”). Ze zijn altijd van toepassing, tenzij anders vermeld in een geschreven overeenkomst tussen partijen

1.2. Voor bepaalde, welomschreven en verder in deze voorwaarden gedefinieerde diensten, kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn. Tenzij evenwel anders vermeld is elke bepaling van deze voorwaarden van toepassing op elke Opdracht.

2. Bestellingen en prijzen

2.1. De offertes van Motionmill zijn indicatief en niet ­bindend voor Motionmill. Offertes kunnen zonder verwittiging aangepast worden indien de onderliggende kosten stijgen, of de inhoud of omschrijving van de Opdracht wijzigt.

2.2. Motionmill-offertes dienen normaal gezien schriftelijk bevestigd te worden door de Klant. Indien dit niet gebeurt binnen een redelijke termijn, mag Motionmill de Klant schriftelijk bevestigen dat de opdracht wordt bevestigd, waarop de Klant een termijn van acht (8) dagen heeft om hiertegen bezwaar in te dienen. Indien geen bezwaar wordt ingediend, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de bepalingen van de offerte zoals door Motionmill schriftelijk bevestigd.

2.3. Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd door Motionmill.

3. Uitvoering en leveringstermijnen

3.1. De Klant moet alles doen wat redelijkerwijs nodig is om Motionmill toe te laten de Opdracht uit te voeren. Zo moet de Klant o.m. volledige, juiste, duidelijke en voldoende gegevens en materialen verschaffen.

3.2. Het is normaal en industrie standaard dat bij een eerste ontwerp de Klant een aantal opmerkingen en correcties maakt. Standaard zijn in Motionmill’ prijzen twee correctierondes inbegrepen, waarbij Motionmill redelijke inspanningen zal leveren om de opmerkingen van de Klant correct en volledig te integreren in een volgend ontwerp. Van zijn kant verbindt de Klant er zich toe om duidelijke en volledige opmerkingen en correcties aan te brengen, en geen tegenstrijdige richtlijnen te geven. Een derde ontwerp wordt normaal gezien als definitief beschouwd, en geeft aanleiding tot betaling van de overeengekomen prijzen. Motionmill behoudt zich steeds het recht voor om vanaf het derde ontwerp elk verzoek tot bijkomende aanpassingen te beschouwen als een uitbreiding van de Opdracht, en hiervoor bijkomende kosten aan te rekenen. Indien de Klant een ontwerp definitief weigert, en niet duidelijk kan aantonen dat Motionmill de richtlijnen en instructies van de Klant niet op redelijke wijze heeft nageleefd (steeds op voorwaarde dat die instructies duidelijk en volledig waren), behoudt Motionmill zich het recht voor om de gemaakte kosten in rekening te brengen volgens de oorspronkelijke bestelling. Weigering van een tekst is enkel specifiek voor die tekst, en tast de geldigheid van de andere onderdelen van de Opdracht niet aan.

3.3. De leveringstermijnen van Motionmill zijn indicatief en niet bindend. Bij laattijdige levering heeft de Klant geen recht op schadevergoeding

4. Gebruik toeleveranciers

4.1. Elke opdracht aan toeleveranciers (bv productiebedrijven) wordt gedaan door de Klant, of, indien gedaan voor Motionmill, steeds in naam en voor rekening van de Klant. De Klant vrijwaart Motionmill tegen elke vordering van zulke toeleverancier in dit verband.

4.2. Finale drukproeven, revisieproeven of prototypes moeten schriftelijk goedgekeurd worden vooraleer een opdracht kan bevestigd worden.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

5.1. Mits en na betaling van alle facturen die erop betrekking hebben, draagt Motionmill de patrimoniale auteursrechten en rechten op tekeningen en modellen in het Werk geproduceerd door Motionmill over aan de Klant, op risico van de Klant. Voor software (inclusief database en andere afgeleide rechten) en webdesign is de overdracht steeds beperkt tot een niet­exclusieve gebruikslicentie voor de Klant.

5.2. Ongeacht zulke overdracht of enige andersluidende bepaling, kan Motionmill nooit beperkt worden in haar mogelijkheden of rechten om hetzelfde of soortgelijk werk te leveren voor andere Klanten. De Klant vrijwaart Motionmill tegen elke vordering inzake intellectuele eigendomsrechten van de Klant of derde partijen i.v.m. Werk geproduceerd door Motionmill op instructie van de Klant.

5.3. Alle rechten in methodes, tools, werkwijze en in het algemeen alles wat niet specifiek als Werk is omschreven, blijven bij Motionmill.

5.4. De Klant geeft Motionmill een onherroepelijke, royalty­vrije en wereldwijde toelating om elk Werk te gebruiken voor de promotie van Motionmill’ eigen activiteiten.

5.5. Motionmill is steeds gemachtigd een Werk te signeren, of op één of andere manier duidelijk te maken dat het gaat om een ontwerp of ontwikkeling van Motionmill (of één van de door Motionmill gebruikte identificatiemethodes of merken (bv Motionmill, briskl.me, The Social Media Club, SPLEND­ID, … ).

5.6. Onderzoek naar het bestaan van andere intellectuele eigendomsrechten behoort normaal gezien niet tot de Opdracht. Motionmill garandeert derhalve niet dat de Werken vrij zijn van inbreuken op de rechten van derde partijen.

5.7. Indien blijkt dat een Werk, ontwerp, of de instructies van de Klant een inbreuk uitmaken of dreigen uit te maken op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde partij, is Motionmill gemachtigd, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, om de Opdracht te beëindigen op risico van de Klant, en om al het gepresteerde werk te factureren.

5.8. Materiële dragers van Werk worden overgedragen op risico van de Klant, en eigendomsoverdracht gebeurt na betaling van de factuur die erop betrekking heeft.

6. Gebruik door de Klant

6.1. De Klant gebruikt het Werk op eigen risico. Behoudens voor software en webdesign, waarvoor aparte regels gelden (zie hieronder, artikel 9), heeft de Klant heeft het recht om het Werk naar eigen goeddunken en op eigen risico aan te passen.

7. Betaling

7.1. Alle facturen van Motionmill zijn betaalbaar op de vervaldatum vermeld op de factuur. Voor elk bedrag dat niet volledig is betaald op de vervaldatum, mag Motionmill, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een nalatigheidinterest aanrekenen van minstens 1,5 % per maand of de wettelijke interest, evenals een bijkomende forfaitaire schadevergoeding voor administratieve onkosten, die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van honderd (100) Euro. Alle bedragen zijn netto, zonder BTW of andere belastingen.

7.2. Motionmill mag voor elke Opdracht tussentijdse facturen opstellen, voor de tot op dat moment verrichte werkzaamheden (bv op wekelijkse of maandelijkse basis).

7.3. Motionmill mag, naast de overeenkomen bedragen, steeds de redelijke kosten in rekening brengen die Motionmill moest maken voor de uitvoering van de Opdracht, voor zover ze niet vallen onder normale overheadkosten.

7.4. Reiskosten binnen België zijn inbegrepen tenzij anders vermeld. Reis en verblijfkosten buiten België zijn factureerbaar aan kost. Reistijd buiten België is factureerbaar aan 50% van het normale uurtarief.

7.5. Indien Motionmill bijkomende inspanningen moet leveren door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,correcte en duidelijke gegevens of materialen, of ingeval van wijziging van de Opdracht door de Klant, is Motionmill steeds gemachtigd de meerkost die hierdoor wordt veroorzaakt, in rekening te brengen.

7.6. Zolang de Klant correct gefactureerde bedragen niet correct betaalt, kan Motionmill de overeenkomst, en alle erin vervatte rechten die aan de Klant worden verleend, bij eenvoudige kennisgeving, opschorten totdat volledige betaling is ontvangen. Motionmill kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van zulke opschorting.

7.7. Indien een Klant een factuur niet op vervaldatum betaalt, worden alle andere facturen van die Klant, ongeacht de vervaldatum of enige andere bepaling, onmiddellijk, en zonder verdere ingebrekestelling, betaalbaar.

8. Algemene bepalingen

8.1. Ingeval van overmacht, is Motionmill gemachtigd de uitvoering van de Opdracht uit te stellen, totdat de situatie van overmacht niet langer bestaat. Bij uitstel van langer van drie maanden heeft Motionmill het recht om de Opdracht te beëindigen, en het reeds gepresteerde Werk te factureren.

8.2. Motionmill is nooit aansprakelijk voor de inhoud van Werk, aangezien dit geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op de instructie en informatie van de Klant. Voor het overige is, voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving, de aansprakelijkheid van Motionmill steeds beperkt tot de waarde van de Opdracht, of indien de Opdracht over meerdere maanden loopt, het bedrag dat Motionmill effectief heeft ontvangen van de Klant gedurende de laatste drie maanden van de Opdracht.

8.3. Motionmill kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade of indirecte schade (zonder dat dit limitatief is, bijvoorbeeld indirecte verliezen, zakelijke verlies, inkomens­ of winstderving, gemiste besparingen, bijkomende uitgaven, financieel verlies) maar enkel voor schade die rechtstreeks, onmiddellijk en duidelijk aantoonbaar het gevolg is van een fout van Motionmill zelf. Motionmill is nooit verantwoordelijk voor verlies aan gegevens, de Klant moet steeds zelf back­ups maken.

8.4. De overeenkomst tussen Motionmill en de Klant is splitsbaar. De nietigheid of ongeldigheid (zelfs gedeeltelijk) van een bepaling tast nooit automatisch de geldigheid van andere bepalingen aan.

8.5. Motionmill en de Klant zijn onafhankelijke partijen, en kunnen, behoudens wat hierin of anders schriftelijk uitdrukkelijk is bepaald, nooit elkaars agent, vertegenwoordiger, volmachthouder, vennoot of werknemer zijn.

8.6. Het feit dat Motionmill één van zijn rechten niet, of niet onmiddellijk, afdwingt, kan nooit beschouwd worden als een afstand van recht, en alle rechten van Motionmill blijven voorbehouden.

8.7. De overeenkomst is in hoofde van de Klant niet overdraagbaar. Motionmill mag de overeenkomst overdragen aan een derde partij, mits behoud van verworven rechten voor de Klant.

8.8. Motionmill heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De versie die gepubliceerd is op de website van Motionmill is degene die van kracht is. De laatste versie vervangt de vorige versies. Ingeval van conflict is enkel de laatste versie van kracht (versienummers zijn indicatief).

8.9. Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.

9. Bijzondere bepalingen – webdesign

9.1. De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing wanneer de Opdracht bestaat uit het ontwerpen van een website voor de Klant. Ingeval van conflict met de rest van de algemene voorwaarden, hebben, specifiek voor webdesign, de bepalingen van artikel 9 voorrang.

9.2. De webdesign diensten bestaan uit het ontwikkelen en technisch onderhoud van een website, typisch op basis van een bestaand generiek ontwerp in een “open source” omgeving, volgens de specificaties van de Klant.

9.3. De prijs is gebaseerd op forfaitaire bedragen en een vast uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal werkelijk gepresteerde uren.

9.4. Een offerte bevat een niet­limitatieve raming, op basis van beschikbare informatie. Een afwijking tussen offerte en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding zijn tot vernietiging van de Opdracht of aansprakelijkheid van Motionmill. Offertes zijn geldig gedurende 20 werkdagen.

9.5. Bij ondertekening van de offerte zal 30% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden. Nadien worden maandelijks de geleverde diensten gefactureerd. Bij oplevering van de website wordt het saldo gefactureerd.

9.6. Alle kosten die door Motionmill worden gemaakt (inclusief bv aanschaf van licenties en gebruik van software) zijn ten laste van de Klant, en worden doorgefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

9.7. De offerte is gebaseerd op de design van de website in een bepaalde technische omgeving (die o.m. afhangt van het bestaan en de (commerciële) beschikbaarheid van bepaalde software, browsers, hardware, tools, plug­ins etc…). Indien deze omgeving wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor zowel het ontwerp, de functionaliteit als het onderhoud van de website. Motionmill kan derhalve niet garanderen dat de omgeving en/of functionaliteit van de website hierdoor niet aangepast moeten worden. Eventuele kosten die hiervan het gevolg zijn, zullen aan de Klant worden doorgerekend.

10. Bijzondere bepalingen – webhosting

10.1. De bepalingen van artikel 10 zijn van toepassing wanneer de Opdracht bestaat uit het hosten van een of meerdere website(s) (“Website”) voor de Klant. Ingeval van conflict met de rest van de algemene voorwaarden, hebben, specifiek voor webhosting, de bepalingen van artikel 10 voorrang.

10.2. De webhostingdienst bestaat uit het ter beschikking stellen van ruimte op een publiek toegankelijke webserver, de daarbij horende domeinnamen, e­mailadressen en databanksystemen.

10.3. Voor deze diensten worden typisch twee formules vooropgesteld: een basispakket (dat verder kan uitgebreid worden naar de noden van de Klant) of een volledig op maat uitgewerkt pakket. In het basispakket zitten begrenzingen (bv quota). Indien deze overschreden worden, zijn de bijkomende opties per eenheid factureerbaar.

10.4. Het vast gedeelte van de prijs voor webhosting moet op voorhand betaald worden, en wordt jaarlijks vooruit gefactureerd. Andere bedragen worden per kwartaal afgerekend, aan het eind van elk kwartaal (onder voorbehoud van Motionmill’ recht om tussentijds te factureren).

10.5. De webhostingdiensten geven de Klant een toegang­, gebruiks­ en beheersrecht op de webruimte voorzien voor de Website, en toegang tot de beheersfunctionaliteit van de software die de Website controleert. Hiertoe wordt aan de Klant een login en paswoord meegedeeld. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en specifiek voor elke Klant. De Klant dient deze gegevens als vertrouwelijk te beschermen, en de nodige maatregelen te nemen om te zorgen dat ze niet aan derden bekend raken. De Klant dient onmiddellijk Motionmill op de hoogte te brengen van elk verlies van paswoord of login, of van elke omstandigheid die ertoe zou kunnen leiden dat een login of paswoord niet meer veilig zou kunnen zijn. Elk gebruik van een dienst met het geldige login en paswoord van een Klant zal aan die Klant aangerekend worden, ongeacht de identiteit van de fysieke persoon die er gebruik van maakt. Ongeacht wat voorafgaat, heeft Motionmill op elk het recht om een welbepaald login en paswoord te deactiveren, bv indien Motionmill vermoed dat er misbruik wordt van gemaakt of bij risico’s voor veiligheid, zonder dat de Klant daardoor enig verhaal zal hebben tegen Motionmill. Motionmill zal de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, en een nieuwe login en/of paswoord ter beschikking stellen.

10.6. De Klant kan ten allen tijde een nieuwe login en/of paswoord aanvragen, voor zover voldoende elementen ter identificatie worden aangeboden. Meerdere aanvragen op korte termijn kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van administratieve kosten.

10.7. Motionmill kan ten allen tijde de configuratie, technische specificaties of eigenschappen van de webhostingdiensten veranderen (bijvoorbeeld, zonder dat dit limitatief is, het wijzigen van bepaalde plug­ins of sommige open source elementen), voor zover dit geen essentiële wijziging inhoudt van de webhostingdiensten. Indien Motionmill redelijkerwijze verwacht dat zulke wijziging een belangrijke invloed heeft op de Website, zal Motionmill pogen de Klant hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen.

10.8. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het ontwerp, de functionaliteit en de inhoud van een Website (dit houdt ook in eventuele software die op of via een Website wordt aangeboden of gebruikt). De Klant verbindt er zich toe dat zijn Website steeds zal voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften die erop van toepassing kunnen zijn. Zonder dat deze voorbeelden limitatief zijn, zal de Klant o.m. ervoor zorgen geen onwettige, immorele of beledigende inhoud op de Website te zetten. Tenzij anders schriftelijk bepaald, kan de Klant geen “adult content” aanbieden. De Klant vrijwaart Motionmill tegen om het even welke claim die gebaseerd is op de inhoud, het gebruik of functionaliteit van de Website, of de software die erop draait of via de Website ter beschikking wordt gesteld.

10.9. Motionmill past een “notice and take down” beleid toe. Dat betekent dat indien Motionmill vanwege een derde partij een aanmaning krijgt om een Website te sluiten vanwege een vermeende inbreuk op publieke of private rechten of plichten, Motionmill de Website ten allen tijde voorlopig kan afsluiten, totdat de Klant redelijkerwijs kan aantonen dat het probleem opgelost is, of dat de aanvraag onterecht was. Voor zover niet verboden door de wet of een bevel van een publieke autoriteit, zal Motionmill redelijke pogingen doen om de Klant op de hoogte te brengen van een bevel of aanvraag tot sluiten van de Website van de Klant. Motionmill zal nooit aansprakelijk zijn tegenover de Klant voor de gevolgen van het afsluiten van een Website volgens de regels hierin vermeld.

10.10. Hoewel Motionmill redelijke inspanningen zal leveren om de Website en de apparatuur waarop die staat te beschermen tegen ongeoorloofde acties van derden, kan Motionmill hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden. Anderzijds verbindt de Klant er zich toe om zelf alle redelijke maatregelen te nemen om de integriteit en confidentialiteit van zijn gegevens te beschermen, o.m. tegen virussen en informaticacriminaliteit in de brede zin.

10.11. Motionmill is nooit aansprakelijk voor het uitvallen van hardware, telecommunicatie of infrastructuur.

10.12. Persoonlijke gegevens van de Klant (zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) kunnen door Motionmill worden gebruikt voor o.m. klantbeheer, marketingdoeleinden, onderzoeksdoeleinden, gebruiksprofilering. De Klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan ingeval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de wetgeving inzake de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

10.13. Voor zover de klant op zijn beurt persoonsgegevens verwerkt op de server van Motionmill, heeft Motionmill de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

10.14. Webhostingdiensten worden normaal gezien aangegaan voor een minimumduur van één (1) jaar, vanaf de datum van aanvaarding van de offerte (tenzij anders vermeld op de offerte). De duur wordt telkens met een periode van één (1) jaar verlengd, tenzij één van de partijen schriftelijk opzegt mits een opzegtermijn van minstens drie (3) maanden. Bij het einde van de overeenkomst zal Motionmill alle data die zich op dat ogenblik op de Website bevinden, ter beschikking stellen van de Klant, in een open formaat, doch zonder enige garantie van configuratie of compatibiliteit, gedurende een periode van twee (2) maanden volgend op het einde van de overeenkomst. Indien de Klant de data tijdens deze periode niet ophaalt of download, worden ze geacht niet belangrijk te zijn, en heeft Motionmill geen verplichtingen of aansprakelijkheden meer hieromtrent. Kosten verbonden aan het transport van zulke data blijven ten laste van de Klant. Alle elementen verbonden aan de specifieke setup van de Website van de Klant (zoals onder meer gebruik van schijfruimte, toegang tot en gebruik van gebruiks­ of andere licenties van hardware, operating systems, gedeelde of Klant­specifieke software, plug­ins, en alle andere configuratie­elementen) maken geen deel uit van de overdracht. Op verzoek van de Klant kan Motionmill een offerte maken voor een opdracht tot overdracht van overdraagbare gedeelten van zulke Website­configuratie naar een andere host. Motionmill heeft het deontologische eTIC­Handvest ondertekend dat geraadpleegd kan worden op de website www.etic­handvest.be ­ www.etic­handvest.be/publications/folder­etic­nl.pdf

11. Bijzondere bepalingen – training en opleiding

11.1 De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het inzenden per post, fax of e­mail van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier.

11.2 De cursist die zich bij Motionmill wenst in te schrijven voor een cursus in het kader van een opleiding of training dient het cursusgeld te betalen vooraleer de cursus start. De cursist kan deze inschrijving annuleren, op voorwaarde dat de annulering schriftelijk gebeurt, en dit ten laatste 1 week vóór aanvang van de cursus. Bij annulatie kan de cursist een andere persoon afvaardigen. En dat zonder meerkost.

11.3 Motionmill kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd tot schadevergoeding.

11.4 Bij een geldige annulering door de cursist is steeds per geannuleerde cursus een administratiekost van 50 EUR verschuldigd. Indien de factuur betreffende deze cursus reeds voldaan is, dan wordt het cursusgeld aan de cursist terugbetaald na aftrek van 50 euro administratiekosten en na aftrek van de eventuele prijs van handboeken. Handboeken die aangekocht werden of deel uitmaakten van de prijs worden door Motionmill niet teruggenomen.

11.5 De deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en ­normen te volgen. Bij weigering van deze inachtneming valt aansprakelijkheid volledig voor de deelnemer. Motionmill is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de les kan worden veroorzaakt aan uw eigendom. U dient te allen tijde zorg te dragen voor uw eigendommen.

11.6 Het parkeergeld is niet inbegrepen in de kosten.

Voor vragen en opmerkingen neem je best rechtstreeks contact met ons op.

motionmill logo 2024 wit

Motionmill is jouw referentie voor webdesign in Antwerpen. We zijn experts in WordPress. Je website is de belangrijkste bouwsteen voor je online communicatie. Wij creëren je branding, ontwikkelen je website en zorgen er ten slotte voor dat je website gevonden wordt dankzij online marketing.

Motionmill